Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění (dále také jen jako "Nařízení GDPR"),
V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále také jen jako "Zákon"),

Vám tímto dokumentem poskytujeme základní informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů správcem osobních údajů tj.Tepelné hospodářství Kadaň, s. r. o., IČO: 254 39 774, DIČ: CZ25439774, Chomutovská 1254, zaps. v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18379, (dále také jen jako "Koupaliště Kadaň").

KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účel, prostředky a rozhoduje o rozsahu a způsobu zpracování Vašich osobních údajů, je Koupaliště Kadaň. Koupaliště Kadaň je dále oprávněn pověřit zpracováním Vašich osobních údajů třetí osobu (externí zpracovatel osobních údajů ve smyslu Nařízení GDPR).

PREVIO s. r. o.
Se sídlem v Praze 9, Lihovarská 1060/12 PSČ 190 00, IČ 25975234, DIČ CZ 25975234, zapsána ve veřejném seznamu vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 230379.

COMINFO, a. s.
Se sídlem ve Zlíně – Prštné, Nábřeží 695, PSČ 76001, IČ: 63482576, DIČ: CZ63482576, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 175.

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: e-mail: info@koupalistekadan.cz, tel.: 774 330 948

Z JAKÉHO DŮVODU JSOU ZPRACOVÁVÁNY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje lze zpracovávat, existuje-li alespoň jeden z těchto zákonných důvodů:

 1. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů,

 2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

 3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

 4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

 5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

 6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

JAKÉ ÚDAJE BUDOU ZPRACOVÁVÁNY, ZA JAKÝM ÚČELEM A JAK DLOUHO?

Osobní údaje jako jméno a příjmení, akad. tituly, obchodní firma (obchodní název), datum narození, bydliště, místo podnikání, živnostenské oprávnění, IČO, DIČ, jsou zpracovávány za tím účelem, aby bylo vyhověno povinnostem souvisejícím s ekonomickou (podnikatelskou) aktivitou těchto osob a požadavkům vyplývajícím z právních předpisů především v oblasti účetnictví, daní, archivnictví apod.

Zákonem povinné údaje
V souvislosti s Obecným nařízení o ochraně osobních údajů a povinnostmi stanovenými zákonem (např. Zákon o pobytu cizinců na území ČR č. 326/1999 Sb., v platném znění; zákon o místních poplatcích č. 565/1990 S., v platném znění) jsou povinnými údaji pro využití služeb Koupaliště Kadaň: jméno, příjmení, datum narození, adresa, doba ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel pobytu

Číslo čipu (při zakoupení vlastního dobíjecího čipu na vstup do plavecké haly Koupaliště Kadaň v zimní sezóně).

Osobní údaje jako jméno a příjmení, akad. tituly, obchodní firma (název), datum narození, bydliště, místo podnikání, živnostenské oprávnění, IČO, DIČ, bankovní spojení, kontaktní adresy a údaje (např. i telefon, e-mail), údaje týkající se osobní či podnikatelské aktivity ve vztahu ke Koupališti Kadaň, údaje o platbách, pohledávkách a závazcích, budou zpracovávány v souladu se zvlášť uděleným souhlasem ke zpracování údajů, a to za účelem provádění marketingové činnosti ze strany Koupaliště Kadaň, zejména informování (písemně, telefonicky, SMS, e-mailem apod.) o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách Koupaliště Kadaň a jejich obchodních partnerů, včetně činění nabídek těchto služeb a produktů, mj. i formou obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků uskutečňovaných ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., stejně jako pro marketingové analýzy prováděné s cílem přizpůsobit nabídku Koupaliště Kadaň Vašim potřebám.

Oprávnění zpracovávat osobní údaje vzniká pouze na základě titulů (důvodů) předvídaných Nařízením GDPR a Zákonem, tj. zejména na základě Vašeho písemného Souhlasu se zpracováním osobních údajů (uděleným platně - byť i jen zčásti - i před datem účinnosti Nařízení GDPR), uzavřené obchodní smlouvy či na základě plnění zákonem stanovených povinností Koupaliště Kadaň, popř. v souladu s oprávněnými zájmy Koupaliště Kadaň jakožto správce osobních údajů.

Osobní údaje získané z obrazového záznamu kamerového systému provozovaného Koupalištěm Kadaň jsou zpracovávány za účelem ochrany majetku a dalších oprávněných zájmů Koupaliště Kadaň s tím, že informace o počtu a rozmístění kamerových zařízení jsou umístěny na veřejně přístupných místech.

Fotografie a videa se zpracovávají za účelem propagace Koupalště Kadaň, dokumentace činnosti organizace a publikace fotografií široké veřejnosti např. prostřednictvím webových stránek, sociálních sítích či ve výroční zprávě a na informačních materiálech.

KAMERY

Kamerový systém je Správcem ve společných prostorách budovy a pozemku provozován za účelem, a osobní údaje v rámci pořízených záznamů jsou zpracovány, za účelem zajištění kontroly vybraných prostor s cílem přispět k ochraně života a zdraví zaměstnanců Správce, zákazníků a třetích osob pohybujících se v prostorách budov a pozemku, majetku spravovaného Správcem, před poškozením a odcizením, kdy ke zpracování získaných osobních údajů dochází zejména za účelem oznámení případného protiprávního jednání, příslušným orgánům státní moci a předání zajištěného důkazního materiálu

Správce provozuje kamerový systém v budově a na pozemku, které jsou ve smyslu ustanovení § 1194 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku předmětem jeho správy. Prostřednictvím kamerového systému dochází ze strany Správce ke zpracování osobních údajů osob, pohybujících se v monitorovaných prostorách, když je dán důvod jejich zpracování ve smyslu ustanovení čl. V. odst. 1 písm. c) ve spojení s ustanovením čl. VII. Směrnice č. 1 (resp. Ve smyslu ustanovení čl. 6. odst. 1. písm. f) GDPR), tj. zpracování ji nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného Správce a jeho zaměstnanců, popř. třetích osob.

Správce určil osoby odpovědné za správu kamerového systému. Odpovědné osoby jsou jedinými osobami oprávněnými k přístupu k záznamům kamerového systému. Odpovědné osoby jsou ve vztahu k záznamům kamerového systému, a ke zpracovaným osobním údajům, vázány mlčenlivostí a byly náležitě proškoleny. Přístup ke kamerovým záznamům je chráněn heslem.

Odpovědné osoby jsou oprávněny přistoupit ke sledování pořízených kamerových záznamů pouze v souvislosti s účelem jeho provozu, tj. pouze poté, co dojde k narušení ochrany majetku, života či zdraví chráněných osob.

Záznamy pořízené kamerovým systémem mohou být v souladu s účelem stanoveným v ustanovení čl. 8.1. této směrnice, zpřístupněny třetím subjektům pouze v případě zjištění existujícího bezpečnostního incidentu. Třetím subjektem se rozumí zejména orgány činné v trestním řízení.

Sledované prostory jsou viditelně a srozumitelně označeny v prostoru recepce Koupaliště Kadaň.
Online náhled kamerového systému je zobrazován na monitoru, který je umístěn na veřejnosti nepřístupném místě.
Kamerový systém se skládá celkem z 11 kamer viz.: tabulka B

Tabulka B

Kamera

Umístění

Zorné pole

Záznam

Účel

Kamera_01

Jižní strana cyklo ubytovny

Kóje na kola

Kontinuální záznam

Doba uložení 48 hodin

ve smyslu ustanovení čl. této směrnice

Bazén

V zadní části bazénu u záchranného kruhu

Prostor krytého bazénu

Kontinuální záznam

Doba uložení 48 hodin

ve smyslu ustanovení čl. této směrnice

Tunel 1

Strop v zadním rohu stavby

Přetlaková komora, zadní část spojovacího tunelu

Kontinuální záznam

Doba uložení 48 hodin

ve smyslu ustanovení čl. této směrnice

Tunel 2

Strop na kraji vchodu do tunelu

Přední část spojovacího tunelu

Kontinuální záznam

Doba uložení 48 hodin

ve smyslu ustanovení čl. této směrnice

Ochoz_1

Jižní strana ubytovny, roh u branky

Západní ochoz ubytovny, parkoviště před budovou

Kontinuální záznam

Doba uložení 48 hodin

ve smyslu ustanovení čl. této směrnice

Ochoz_2

Jižní strana ubytovny, roh od koupaliště

Jižní terasa ubytovny

Kontinuální záznam

Doba uložení 48 hodin

ve smyslu ustanovení čl. této směrnice

Ochoz_3

Východní strana ubytovny, roh od koupaliště

Travnatá plocha koupaliště, plavecké bazény, spojovací tunel

Kontinuální záznam

Doba uložení 48 hodin

ve smyslu ustanovení čl. této směrnice

Ochoz_4

Severní strana ubytovny, roh od parkoviště

Severní terasa se schodištěm, herní plochy, travní plochy

Kontinuální záznam

Doba uložení 48 hodin

ve smyslu ustanovení čl. této směrnice

Strojovna

Roh strojovny u vchodu do strojovny

Travní plocha, prostory bazénů, spojovací tunel, klubovna

Kontinuální záznam

Doba uložení 48 hodin

ve smyslu ustanovení čl. této směrnice

Brouzdaliště

Oplocení brouzdaliště

Východní strana bazénu, travnatá ploch

Kontinuální záznam

Doba uložení 48 hodin

ve smyslu ustanovení čl. této směrnice

Tobogán

Konstrukce tobogánu

Vzduchotechnika zimního provozu

Kontinuální záznam

Doba uložení 48 hodin

ve smyslu ustanovení čl. této směrnice

 Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu zpracování, maximálně však po dobu deseti (10) let ode dne podpisu písemného Souhlasu se zpracováním osobních údajů (byl-li udělen), dále pak po dobu trvání obchodního vztahu (byl-li uzavřen) a po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Tím není dotčeno Vaše právo, jako subjektu údajů, kdykoliv požadovat ukončení zpracovávání osobních údajů (viz níže).

JAKOU FORMOU BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY, ULOŽENY A CHRÁNĚNY?

Osobní údaje mohou být zpracovávány, hodnoceny a profilovány manuálně nebo i automaticky (pomocí výpočetní techniky). Osobní údaje budou bezpečně uchovány v elektronické nebo listinné podobě, včetně jejich uložení do příslušného softwaru. Osobní údaje budou zpracovávány osobami zvláště k tomu pověřenými, řádně proškolenými a budou elektronicky či fyzicky chráněny proti ztrátě či zneužití.

Ke zpracovávaným osobním údajům mají přístup pouze ti zaměstnanci Koupaliště Kadaň, u kterých je tento přístup nezbytný pro naplnění stanoveného účelu zpracování, a kteří jsou povinni o obsahu těchto údajů zachovávat mlčenlivost, a to i po skončení jejich pracovního poměru.

V případě předávání osobních údajů třetí osobě mimo Koupaliště Kadaň (zejména zpracovatel osobních údajů ve smyslu Nařízení GDPR) bude s touto osobou (zpracovatelem) podepsána řádná smlouva, na základě které bude garantována ochrana osobních údajů dle Nařízení GDPR.

Tabulka A

Název zpracování    osobních údajů

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Právní titul

Zdroj získání

Doba uložení

Kategorie příjemců údajů

Rezervace ubytování – příjem informací z internetového rezervačního portálu

Rezervace pobytu

Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu

Uzavření nebo plnění smlouvy

Rezervační portál

   10 let

Previo

 

Rezervace ubytování na recepci osobně či telefonicky

Rezervace pobytu

Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu

Uzavření nebo plnění smlouvy

Subjekt údajů

Rezervační portál

  10 let

Previo

Evidence údajů o ubytovaných – registrační karta

Zajištění pobytu

Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu, poskytnuté služby

Uzavření nebo plnění smlouvy

Subjekt údajů

  10 let

nejsou

Předání údajů Cizinecké policii

Splnění právní povinnosti § 102 zákona o ubytování cizinců 326/1999 Sb.

Identifikační údaje, délka pobytu

Právní povinnost

Subjekt údajů

 10 let

Cizinecká policie

Evidence hostů v databázi klientů

Zrychlení rezervace stálých pobytů

Identifikační údaje, délka pobytu

Oprávněný zájem

Subjekt údajů

Rezervační portál

Do doby podání námitky

Previo

Účtenky a faktury

Vystavování prodejních dokladů

Údaje povinné pro vystavení dokladů DPH

Právní povinnost

Zákon č. 235/2004 Sb. o DPH § 35a

Subjekt údajů

10 let

Finanční úřad

Zpracování identifikačních údajů pro zajištění služeb během pobytu

Identifikace hosta pro usnadnění poskytování služeb

Identifikační údaje

Oprávněný zájem

Subjekt údajů

Rezervační portál

Do doby podání námitky

Previo

Vysvětlení k tabulce A
Právní tituly- jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů, článcích 6 a 9.
Doba uložení - znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.
Další příjemci– zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „Nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.
Zdroj údajů– zde uvádíme, od koho jsme osobní údaje získali. Pokud je uvedeno „Subjekt údajů“, pak to znamená, že jsme je získali přímo od osoby, které se týkají.

V souvislosti se skončením smluvního vztahu bude provedena kompletní likvidace osobních údajů obchodních partnerů, pro jejichž zpracování odpadl důvod; i po skončení smluvního vztahu budou po předepsanou dobu zpracovávány písemnosti, jejichž uchování Koupališti Kadaň ukládají zvláštní právní předpisy především v oblasti daní, archivnictví apod. a písemnosti, které jsou nezbytné k ochraně práv Koupaliště Kadaň.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Osobní údaje nebudeme předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.

V případech, kdy je zpracování založení na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.

V případech, kdy jste zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků na dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.

Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů s výjimkou zpracování „on-line rezervace ubytování“

JAK MŮŽETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Jako subjekt zpracování osobních údajů máte zejména následující práva:

 1. své osobní údaje poskytnout pouze na základě svého svobodného a dobrovolného rozhodnutí (právo neposkytnout údaje),

 2. svůj souhlas ke zpracování údajů (byl-li udělen) kdykoliv odvolat, a to min. stejnou formou (písemně, mailem či ústně), jako byl tento souhlas udělen; v případě pochybností platí, že toto odvolání musí být doručeno písemně do provozovny Koupaliště Kadaň, Odvoláním souhlasu není dotčeno právo správce zpracovávat osobní údaje z jiného zákonného důvodu.

 3. požadovat informaci, zda a jaké osobní údaje jsou zpracovávány,

 4. požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

 5. vyžádat přístup k těmto osobním údajům,

 6. podat námitky proti zpracovávaným osobním údajům,

 7. požadovat aktualizaci osobních údajů, jejich opravu, doplnění, omezení či přímo výmaz,

 8. požadovat úplný výmaz osobních údajů (právo být zapomenut),

 9. uplatnit právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování a profilování,

 10. požadovat přenesení osobních údajů k jinému správci,

 11. v souladu se Zákonem obrátit se v případě pochybností o zákonnosti zpracování osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 708 37 627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 se žádostí o zajištění opatření k nápravě, Svá práva můžete uplatnit stejnou formou, jakou jste své osobní údaje poskytli; v případě pochybností svá práva uplatňujte písemným podáním doručeným na adresu provozovny Koupaliště Kadaň.AKTUÁLNĚ

PROVOZNÍ DOBA
v Plavecké hale (zimní provoz)

Pondělí    8.00 – 19.00 hodin
Úterý        8.00 – 19.00 hodin
Středa      8.00 – 19.00 hodin
Čtvrtek     8.00 – 19.00 hodin
Pátek        8.00 – 19.00 hodin
Sobota     8.00 – 19.00 hodin
Neděle     8.00 – 19.00 hodin
 
Ranní kondiční plavání
8.00 – 9.00 hodin 


AKTUÁLNÍ OBSAZENOST

(zimní provoz - dráhy pro veřejnost)

Muži  Ženy
max. 49 osob muži max. 49 osob ženy

V obsazenosti nejsou započítané děti ze ZŠ, z Regeny, z Plaveckého oddílu a z Plaváčků.

Kontakt

Tepelné hospodářství Kadaň
+420 774 226 912

Oblíbené odkazy