Úvodní stránka » Provozní řád

informace připravujeme

Provozní řád půjčovny koloběžek

Požadavky na Objednatele při zápůjčce

 1. K pronájmu koloběžek je nutné složit vratnou zálohu dle ceníku půjčovny uvedeného na webových stránkách www.koupalistekadan.cz, případně ve výši sjednané ve Smlouvě o zápůjčce. Provozovatel má právo přednostně použít zálohy na úhradu jemu vzniklé škody, úhradu sankce, jakož i dalších pohledávek jemu vzniklých v důsledku užívaní zapůjčených předmětů Objednatelem.
 2. Pronájem koloběžek je možný pouze po předložení platného občanského průkazu nebo cestovního pasu.
 3. Nájemcem (dále jen „Objednatel“) může být pouze osoba starší 18 let.
 4. Půjčovné je splatné ihned po podepsání Smlouvy o zápůjčce (dále jen „Smlouva“).
 5. Objednatel je povinen si před podpisem Smlouvy ověřit technický stav zapůjčovaných předmětů s ohledem na jejich bezpečné a řádné používání. Podpisem Smlouvy Objednatel stvrzuje, že na zapůjčených předmětech neshledal žádné závady.
 6. Po podpisu Smlouvy přebírá Objednatel veškerou zodpovědnost za zapůjčené předměty až do doby jejich vrácení Provozovateli.

Odpovědnost za používání zapůjčených předmětů

 1. Jízda na vypůjčené koloběžce z půjčovny je na vlastní nebezpečí Objednatele. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené Objednatelem v důsledku užívání zapůjčených předmětů, ať už se jedná o škody na majetku Objednatele nebo na jiných předmětech movitých i nemovitých. Provozovatel dále nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní újmu způsobenou Objednatelem v důsledku užívání zapůjčených předmětů, ať už se jedná o zdravotní stav Objednatele či jiných osob.
 2. Objednatel přebírá odpovědnost za všechny zapůjčené předměty uvedené v jím podepsané Smlouvě stvrzené jeho podpisem, jakožto i za osoby které zapůjčené předměty uvedené v jím podepsané Smlouvě využívají, jsou-li jimi děti a osoby mladší 18-ti let.
 3. Odpovědnost za škody způsobené podceněním fyzických schopností a technické zdatnosti při ovládání koloběžky připadá na Objednatele.

Pravidla užívání zapůjčených předmětů

 1. Provozovatel při předání koloběžek seznámí Objednatele se základními principy ovládání koloběžky a správnou technikou jízdy.
 2. Koloběžka je určena pro převoz pouze jedné osoby.
 3. Osoby mladší 18 let jsou ze zákona povinny užívat při jízdě správně uchycenou cyklistickou přilbu.
 4. Za osoby mladší 18 let jsou po celou dobu trvání zápůjčky plně zodpovědní rodiče, resp. zákonní zástupci.
 5. Objednatel a další osoby užívající zapůjčené předměty jsou povinni plně respektovat veškerá ustanovení vztahující se k užívání koloběžky v silničním provozu.
 6. Během užívání koloběžky je zakázáno požívat alkoholické nápoje, omamné látky a kouřit.
 7. Při úmyslu vzdálení se od zapůjčených předmětů je objednavatel povinen zastavit na bezpečném místě, ze kterého nebude omezovat ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, a zabezpečit koloběžky proti zcizení prostřednictvím zámku.
 8. Koloběžky jsou určeny především pro jízdu po asfaltových komunikacích a po zpevněných lesních nebo polních cestách. Koloběžky nejsou vzhledem k své konstrukci určeny pro jízdu ve volném terénu, ani k free stylovým technikám – užívání zapůjčených koloběžek tímto způsobem je zakázáno.
 9. Při poškození, ztrátě, či odcizení, jakož i při způsobení jakýchkoli škod či zdravotní újmy v důsledku užívání zapůjčených předmětů je Objednatel povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně Provozovateli a policii České Republiky.

Sankce a náhrada škody

 1. Objednatel se zavazuje uhradit v následujících případech sankce v níže uvedené výši:
 2. 100 Kč za každou hodinu prodlení s vrácením zapůjčených předmětů.
 3. 100 Kč za každou koloběžku, budou-li vráceny znečištěné.
 4. 1000 Kč za porušení Provozního řádu (případná náhrada škody není dotčená). Porušení tohoto Provozního řádu Objednatelem může být Provozovatelem považováno za závažné porušení Smlouvy, které vede k ukončení zápůjčky.
 5. Objednatel se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou zapůjčeného předmětu v případě jeho poškození. Provozovatel má právo použít pro tyto účely přednostně zálohu, zbylé náklady je Objednatel povinen uhradit nejpozději do deseti dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení.

Objednatel se zavazuje uhradit plnou cenu zapůjčených předmětů ve výši stanovené kvalifikovaným odhadem nebo posudkem soudního znalce v případě odcizení či ztráty zapůjčených předmětů. V náhradě škody se promítnou náklady spojené s oceněním.


Letní koupaliště otevíráme 

               28.5.2022

        Provozní doba

Pondělí    8.00 – 19.30 hodin
Úterý        8.00 – 20.00 hodin
Středa      8.00 – 19.30 hodin
Čtvrtek     8.00 – 20.00 hodin
Pátek        8.00 – 19.30 hodin
Sobota     8.00 – 20.00 hodin
Neděle     8.00 – 20.00 hodin
 
Ranní kondiční plavání
8.00 – 9.00 hodin 
Večervní kondiční plavání
PO, ST, PÁ 19.30-20.30

 

Kontakt

Tepelné hospodářství Kadaň
+420 774 226 912

Aktuální obsazenost bazénu
            pro zimní provoz

Muži Ženy
max. 49 osob muži max. 49 osob ženy

Oblíbené odkazy