Úvodní stránka » Návštěvní řád Koupaliště

Návštěvní řád Koupaliště Kadaň / letní provoz

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

I. Vstup do prostor areálu koupaliště

 1. Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o., se sídlem Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň, IČO: 25439774 jako provozovatel Koupaliště Kadaň vydává tento Návštěvní řád.
 2. Provozní doba letního areálu koupaliště a ceny vstupného pro letní sezónu jsou zveřejněny na infopanelu před vstupem do areálu a na internetových stránkách Koupaliště Kadaň www.koupalistekadan.cz
 3. Areál Koupaliště Kadaň je vymezen oplocením. Přilehlé provozovny minigolfu, autokempu ani restaurací nejsou součástí tohoto areálu. V provozní době koupaliště se souhlasem odpovědného pracovníka koupaliště mohou být s areálem propojeny.
 4. Po areálu je dovoleno pohybovat se pouze v provozní době, s platnou vstupenkou, permanentkou či na jiný platný průkaz a s nasazeným identifikačním páskem na zápěstí. Prodej vstupenek začíná otevřením areálu a je ukončen 1 hodinu před uzavřením.
 5. Každý návštěvník si ponechá vstupenku pro případnou kontrolu zaměstnanci koupaliště. Za ztracené nebo nepoužité vstupenky, permanentky a za permanentky s prošlou dobou platnosti se náhrada neposkytuje.
 6. Dětem do deseti let je povolen vstup pouze v doprovodu dospělé osoby starší 18 let.
 7. Děti do tří let mohou vstoupit do bazénů pouze s koupací plenou, tj. kalhotkách s přiléhavou gumou kolem pasu i nohou, které zabrání případnému znečištění bazénů.
 8. Pokladna má povinnost odmítnout vydání vstupenky při naplnění kapacity zařízení nebo osobám, kterým podle návštěvního řádu, není povolen přístup.

II. Vyloučení z návštěvy koupaliště

 1. Do prostoru areálu mají zakázán přístup všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoli nemocí ohrožující zdraví ostatních návštěvníků. Tj. osoby postižené horečkou, kašlem, zánětem očních spojivek, osoby s nakažlivými chorobami, bacilonosiči střevních a jiných chorob, rodinní příslušníci osoby postižené nakažlivou infekční chorobou, která není od rodiny izolována, osoby postižené chorobami provázené výtokem, osoby s kožními parazity a vyrážkami, obvazy na těle a rovněž osoby nečisté a v nečistém oděvu, zahmyzené.
 2. Zákaz vstupu platí i pro osoby pod vlivem alkoholu nebo drog.
 3. Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla prokazatelně narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejich chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
 4. Z prostoru areálu může být vykázán bez vrácení vstupného návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto Návštěvního řádunebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků areálu.
 5. V krajním případě, podle povahy přestupku, může provozovatel areálu požádat o zakročení strážníky Městské policie Kadaň.

III. Provozní pokyny pro návštěvníky

 1. Vstup do prostoru bazénů je z hygienických důvodů možný pouze brodítky bez obuvi a s povinností použít sprchy. Ve vnitřním prostoru okolo bazénů je zakázáno nosit obuv s výjimkou plastových/gumových přezůvek s volnou patou. V čisté zóně bazénů je zakázána konzumace jídla, pochutin a používat na pití skleněné nádoby.
 2. Návštěvníci bazénu používají vlastní plavky, které musí být čisté. Do bazénů je přísně zakázán vstup ve spodním prádle a šortkách. Převlékací kabinky nejsou rozděleny na pánské a dámské a jsou uzamykatelné zevnitř. S dětmi do 24 měsíců je vstup do plaveckého 50 m a skokanského 25 m bazénu zakázán.
 3. Provozovatel neručí za věci odložené v areálu koupaliště mimo úschovné boxy. V úschovných boxech nesmí být uloženy věci zvláštní hodnoty. Za věci zvláštní hodnoty neručí provozovatel ani, jsou-li uloženy v úschovných boxech.
 4. Neplavci se smí koupat pouze v pro ně vyhrazených prostorech, plavčík má povinnost je do těchto prostor vykázat. Koupání neplavce v hluboké vodě je možné pouze za použití nadlehčovacích pomůcek a při doprovodu dospělé osoby, která přejímá odpovědnost za bezpečnost neplavce.
 5. Hloubky vody v bazénech jsou zřetelně označeny:

- dětské brouzdaliště      0,2 – 0,4 m
- dětský bazén                  0,5 – 0,6 m
- skokanský bazén          1,1 – 3,6 m
- plavecký bazén              1,2 – 1,7 m

 1. Skokanská zařízení mohou návštěvníci používat pouze se svolením a za přítomnosti plavčíka.
 2. Návštěvníci jsou povinni chovat se šetrně k zařízení a vybavení areálu a šetřit vodou. Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.
 3. Zjištěné závady na technickém vybavení areálu návštěvníci neprodleně oznámí zaměstnancům koupaliště.
 4. Všichni návštěvníci musí dbát o co největší čistotu, neobtěžovat svým chováním ostatní návštěvníky a dbát o osobní bezpečnost.
 5. V prostorách areálu s mokrým povrchem (okolí bazénu), umývárny, WC) se návštěvníci pohybují bez běhání a tak, aby zabránili uklouznutí.
 6. Hodinu před koncem provozu je ukončen prodej na pokladně a je zamezeno vstupu do areálu. Návštěvníci musí opustit areál koupaliště do konce provozní doby, prostory bazénů je nutno opustit minimálně 15 minut před koncem provozní doby.
 7. Před opuštěním areálu je návštěvník povinen vrátit zapůjčené vybavení. Za ztrátu nebo poškození zapůjčeného vybavení je návštěvník povinen zaplatit náhradu – záloha se nevrací. Při svévolném poškození jakéhokoli zařízení nebo znečištění prostoru bazénů a areálu koupaliště je návštěvník povinen zaplatit způsobenou škodu podle určení provozovatele koupaliště.
 8. Děti do 10let a neplavci mohou do vody jen s dozorem starším 18 let.  
 9. Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je třeba zavolat plavčíka, který v případě nutnosti zajistí lékařskou pomoc. O každém zranění bude proveden zápis. Místnost ošetřovny je zřetelně označena. Návštěvníci trpící epilepsií, či jinými zdravotními potížemi ohlásí toto ve vlastním zájmu plavčíkovi.
 10. Každý návštěvník je povinen bezpodmínečně uposlechnout pokynů zaměstnanců areálu, kteří jsou osobně odpovědni za provoz a bezpečnost návštěvníků a dodržování tohoto Návštěvního řádu.
 11. Při špatných povětrnostních podmínkách (vichřice, bouřka apod.) je z bezpečnostních důvodů přísně zakázáno být v bazénech a pohybovat se v otevřených prostorách areálu koupaliště. Provozovatel si vyhrazuje právo v těchto případech a po zvážení rizika, uzavřít pro veřejnost celý areál bez náhrady vstupného. Pokyn k opuštění bazénů nebo k opuštění areálu je na rozhodnutí službu konajícího vedoucího směny plavčíků, vedoucího koupaliště nebo jeho zástupce.

IV. Pokyny pro uživatele tobogánu

 1. Uživatelé jsou povinni dodržovat bezpečnostní pokyny pro provoz tobogánu, řídit se pokyny uvedenými na informačních tabulích, pokyny plavčíků a pracovníků areálu koupaliště.
 2. Tobogán smějí používat osoby starší 6 let. Dětem mladším 6 let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 3. Osoby jezdí jednotlivě v intervalu, dle pokynů světelné signalizace, nebo plavčíka.
 4. Na schodišti a na nástupní rampě postupují plynule za sebou. Jízda více osob za sebou a zastavování v korytě tobogánu je zakázána.
 5. Na tobogánu se jezdí pouze vleže na zádech, nohama dopředu.
 6. Během jízdy, vzhledem ke zpomalení, se zakazuje sedat.
 7. Uživatelé tobogánu nesmí mít u sebe ani na sobě žádné ostré předměty (řetízky, hodinky, brýle a podobně).
 8. Po dojetí musí neprodleně opustit dojezdový bazén. Ten neslouží ke koupání, ale pouze k dojezdu.
 9. Tobogán lze použít pouze tehdy, proudí-li korytem voda a je-li přítomna obsluha tobogánu.

V. Pokyny pro uživatele skokanského zařízení

 1. Uživatelé jsou povinni dodržovat bezpečnostní pokyny pro provoz skokanského zařízení, řídit se pokyny uvedenými na informačních tabulích, pokyny plavčíků a pracovníků areálu koupaliště.
 2. Skokanské zařízení mohou používat pouze osoby starší 10 let.
 3. Skoky jsou povoleny jen z konce pevné plošiny v jejím směru, a to pouze čelem ke hladině po nohách, nebo šipkou bez rozběhu.
 4. Je zakázáno provádět salta.
 5. Na skokanské věži v odrazové části mohou být současně pouze 2 osoby.
 6. Při použití skokanské věže je nutno vyčkat pokynu plavčíka k provedení skoku.
 7. Po provedení skoku návštěvník neprodleně opustí prostor pod skokanským zařízením a následně bazén. Bazén slouží pouze pro skoky, nikoli k rekreačnímu plavání.
 8. Pokud nebude dán pokyn plavčíka k možnosti užívání skokanského bazénu, není povoleno zdržovat se v těchto prostorách. V případě neuposlechnutí pokynů plavčíka platí ustanovení VII. bod 2.

VI. V areálu je zakázáno

 1. Zdržovat se v areálu koupaliště bez platné vstupenky a nasazeného identifikačního pásku.
 2. Křičet, pískat, dělat zbytečný hluk, běhat v místech s nebezpečím zranění, vzájemně se potápět a srážet druhé osoby.
 3. Vstupovat do bazénu mimo místa k tomu vyhrazená.
 4. Ničit vybavení areálu, zeleň a plýtvat vodou.
 5. Skákat do bazénu mimo místa k tomu vyhrazena a skákat do míst, kde se pohybují jiné osoby.
 6. Používat v bazénech rozměrné nafukovací pomůcky nebo hračky, omezující ostatní návštěvníky. Přípustnost těchto pomůcek je na rozhodnutí plavčíka. Používat potápěčskou výzbroj v hodinách vyhrazených pro koupání veřejnosti.
 7. Chovat se způsobem odporujícím zásadám bezpečnosti a mravnosti.
 8. Bezdůvodně volat o pomoc.
 9. Vstupovat do prostor neurčených pro veřejnost a do částí areálu, kde je vyznačen zákaz vstupu z bezpečnostních důvodů.
 10. Vstupovat do míst určených pro osoby jiného pohlaví s výjimkou dětí do 7 let a pedagogického doprovodu školních kolektivů žáků 1.stupně základních škol a dětí mateřských škol.
 11. Vstupovat do bazénů bez předchozího umytí ve sprchách. Plivat na zem a do vody, močit do bazénu a na místech k tomu v areálu neurčených, odhazovat odpadky mimo odpadkové koše a jakkoli znečišťovat prostory areálu.
 12. Používat soukromých vařičů a vnášet je do areálu.
 13. Vstup se zvířaty do areálu.
 14. Brát s sebou ostré předměty, skleněné a jiné věci, které se mohou rozbít a tím způsobit zranění. Svévolně přemísťovat zařízení a instalovaný nábytek.
 15. Vstupovat do bazénu bez plavek, včetně dětí v dětském bazénu
 16. Koupání dětí starších 6 let a dospělých osob v brouzdališti.
 17. Koupání ve spodním prádle a šortkách.
 18. Vstupovat do prostoru bazénů v obuvi, mimo plážové a zdržovat se u bazénů v oděvu.
 19. Mytí prádla a mytí mýdlem mimo prostory k tomu vyhrazené.
 20. Přinášet chemické látky, které mohou způsobit požár nebo ohrozit zdraví jiných osob.
 21. Manipulovat s provozně technickým zařízením areálu koupaliště.
 22. Používat kolečkové brusle, kola a koloběžky.
 23. Odkládat jízdní kola mimo vyhrazený prostor-stojany.
 24. Svévolně používat záchranných pomůcek a vybavení ošetřovny.
 25. Kouření, včetně elektronických cigaret a IQOS v celém areálu mimo prostor k tomu vyhrazený.
 26. Vyžadovat od pracovníků areálu koupaliště služby odporující Návštěvnímu řádu nebo jejich pracovní náplni.
 27. Neuposlechnutí pokynů zaměstnanců areálu koupaliště.
 28. Při ranním a večerním kondičním plaváním skákat, křičet, úmyslně cákat vodou, stát v bazénu a konverzovat ve skupině či jinak rušit a omezovat ostatní kondiční plavce

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů pracovníků areálu. V případě neuposlechnutí může být vykázán z areálu bez vrácení vstupného.
 2. Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto Návštěvníhořádu, nebere provozovatel areálu odpovědnost.
 3. Tento Návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a zaměstnance areálu koupaliště Kadaň a nabývá platnosti dnem vyhlášení.
 4. Přání a stížnosti týkající se provozu koupaliště a zaměstnanců zapisují návštěvníci do knihy přání a stížností, která je uložena v místnosti plavčíka. Jinak se mohou návštěvníci obracet se svými stížnostmi a přáními na vedení Tepelného hospodářství Kadaň, s.r.o., Chomutovská ulice 1254, Kadaň.
 5. Za dodržování Návštěvního řádu dětmi ručí jejich rodiče nebo doprovod.
 6. Provozovatel areálu může vyčlenit část areálu pro případné jiné akce.

Dodržováním Návštěvního řádu přispějete ke klidné relaxaci své i ostatních návštěvníků.

Děkujeme, že dodržujete Návštěvní řád.

Přejeme příjemný pobyt.

 

V Kadani, dne 8.4.2019

                                                                                                                     Dušan Kučera

                                                                                               jednatel Tepelného hospodářství Kadaň, s.r.o.    AKTUÁLNĚ

uzavření zimního provozu

          19. 5. 2024

PROVOZNÍ DOBA
v Plavecké hale (zimní provoz)

Pondělí    8.00 – 19.00 hodin
Úterý        8.00 – 19.00 hodin
Středa      8.00 – 19.00 hodin
Čtvrtek     8.00 – 19.00 hodin
Pátek        8.00 – 19.00 hodin
Sobota     8.00 – 19.00 hodin
Neděle     8.00 – 19.00 hodin
 
Ranní kondiční plavání
8.00 – 9.00 hodin 


AKTUÁLNÍ OBSAZENOST

(zimní provoz - dráhy pro veřejnost)

Muži  Ženy
max. 49 osob muži max. 49 osob ženy

V obsazenosti nejsou započítané děti ze ZŠ, z Regeny, z Plaveckého oddílu a z Plaváčků.

Kontakt

Tepelné hospodářství Kadaň
+420 774 226 912

Oblíbené odkazy