Úvodní stránka » Obchodní a storno podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Poskytovatel služeb a ubytování (dále jen ubytovatel)
Ubytovna Koupaliště Kadaň, Na průtahu 1855, 432 01 Kadaň

Provozovatel
Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň,  IČO: 25439774 DIČ: CZ25439774

1. Obecná ustanovení
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro postup při uzavírání smlouvy o ubytování a upravují obecná práva a   povinnosti mezi ubytovaným (dále jen klient) a ubytovatelem. Obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách ubytovatele https://www.koupalistekadan.cz.

1.2. Uzavřením smlouvy o ubytování mezi ubytovatelem a hostem ve smyslu ust. § 2326 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na jejímž základě poskytuje ubytovatel klientovi přechodné ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a klient se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem (dále jen smlouva).

 2. Uzavření smlouvy, rezervace

 2.1. Objednání ubytování a souvisejících služeb lze učinit vyplněním a odesláním formuláře na webových stránkách ubytovatele,
nebo e–mailem na recepce@koupalištěkadaň.cz, nebo telefonicky, avšak taková objednávka je považována za přijatou až po jejím následném písemném potvrzení ze strany hosta nebo uhrazením platby přímo na recepci do
12 hodin od objednání.

2.2. Objednávka musí obsahovat následující informace:

  • jméno a příjmení hosta
  • termín ubytování
  • kontaktní údaje klienta (telefonní číslo, adresu trvalého bydliště, e-mail)
  • způsob úhrady služeb
  • počet objednaných osob ve struktuře dospělé osoby x děti (u dětí věk).

2.3. Ubytovatel předběžné rezervace obvykle zpracovává do 24 hodin. Potvrzuje předběžné rezervace, zamítá předběžné rezervace, nebo navrhuje klientovi jiný termín.

2.4. Okamžikem potvrzení, se rezervace ubytování a služeb stává ubytovatelem garantovanou a ubytovatel zasílá klientovi e-mailové závazné potvrzení. Okamžikem doručení potvrzení rezervace klientovi se stává smlouva závaznou.

3. Platební podmínky, cena

3.1. Cenou ubytování se rozumí cena uvedená v rezervaci jako cena ubytování za příslušný pokoj a počet osob uvedených v rezervaci.

3.2. Ubytovatel není oprávněn po dobu platnosti rezervace jednostranně navýšit cenu ubytování s výjimkou případů:

  • dojde-li ke změně v rezervaci (změna pokoje či počtu osob)
  • dojde-li ke změně právní úpravy (změně sazeb daně z přidané hodnoty, poplatku za rekreační pobyt).

3.3. Cena za ubytování je splatná dle platebních podmínek uvedených v rezervaci a hradí se v plné výši na bankovní účet ubytovatele nebo v okamžiku nástupu. V případě prodlení hosta s úhradou platby za ubytování má ubytovatel právo odstoupit od smlouvy.

3.4. Ubytovatel je oprávněn při nástupu klienta k ubytování, požadovat na klientovi složení zálohy ve výši 300 Kč za pokoj, pro případ ztráty klíčů od ubytovacího zařízení.

4. Storno podmínky

4.1. Stornem se vždy rozumí zrušení, odklad nebo úpravy potvrzené objednávky.

4.2. Výpověď i odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeny druhé straně. Smlouva je zrušena dnem, kdy písemná výpověď nebo odstoupení byly druhé straně doručeny.

4.3. V případě, že se klient v den nástupu na ubytování nedostaví k ubytování a/nebo nevyčerpá rezervovaný počet dnů ubytování či objednané služby bez zavinění ubytovatele, nemá klient nárok na jakoukoli finanční a/nebo jinou náhradu a ubytovateli vzniká nárok na uhrazení 100% celkové ceny ubytování a služeb uvedené v rezervaci.

 4.4. Výše stornopoplatků

  • 50% z ceny rezervace méně než 1 den před nástupem ubytování
  • 100% celkové ceny po termínu, kdy mělo dojít k ubytování (viz. bod 4.3.)

5. Práva a povinnosti klienta

5.1. Právo na poskytnutí objednaného a zaplaceného ubytování a služeb v rozsahu a za podmínek dle rezervace.

5.2. Právo kdykoli vypovědět smlouvu bez výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností ze strany ubytovatele.

5.3. Právo na reklamaci chybně nebo nekvalitně poskytnutého ubytování a jejich vyřízení v souladu s těmito VOP. Na tuto skutečnost musí host upozornit neprodleně, nejpozději však do ukončení ubytování.

5.4. Právo na ochranu osobních údajů a jiných dat týkajících se klienta a spolucestujících osob.

5.5. Při nástupu k ubytování je klient povinen na recepci předložit doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní průkaz, nebo povolení k pobytu) a pravdivě vyplnit registrační kartu k pobytu.

5.6. Klient má povinnost nahlásit ubytovateli případnou účast cizích státních příslušníků.

5.7. Klient má povinnost nahlásit ubytovateli změnu počtu osob užívajících pokoj a v případě souhlasu ubytovatele s touto změnou je zapsat na recepci a uhradit cenu ubytování dle platného ceníku.

5.8. Klient se seznámí s ubytovacím řádem ubytovatele a odpovídá za jeho dodržování.

6. Nakládání s osobními údaji

Ubytovatel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Více viz GDPR na webových stránkách https://www.koupalistekadan.cz.

     

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.9.2021


              Teplota
voda 25 °C  -  vzduch 28 °C

        Provozní doba

Pondělí    8.00 – 19.00 hodin
Úterý        8.00 – 19.00 hodin
Středa      8.00 – 19.00 hodin
Čtvrtek     8.00 – 20.00 hodin
Pátek        8.00 – 19.00 hodin
Sobota     8.00 – 19.00 hodin
Neděle     8.00 – 19.00 hodin
 
Ranní kondiční plavání
8.00 – 9.00 hodin 

 

Kontakt

Tepelné hospodářství Kadaň
+420 774 226 912

Oblíbené odkazy

Aktuální obsazenost bazénu
            pro zimní provoz

Muži Ženy
max. 49 osob muži max. 49 osob ženy