Úvodní stránka » Obchodní a storno podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Poskytovatel služeb a ubytování (dále jen ubytovatel)
Ubytovna Koupaliště Kadaň, Na průtahu 1855, 432 01 Kadaň

Provozovatel
Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň,  IČO: 25439774 DIČ: CZ25439774

1. Obecná ustanovení
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro postup při uzavírání smlouvy o ubytování a upravují obecná práva a   povinnosti mezi ubytovaným (dále jen klient) a ubytovatelem. Obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách ubytovatele https://www.koupalistekadan.cz.

1.2. Uzavřením smlouvy o ubytování mezi ubytovatelem a hostem ve smyslu ust. § 2326 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na jejímž základě poskytuje ubytovatel klientovi přechodné ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a klient se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem (dále jen smlouva).

 2. Uzavření smlouvy, rezervace

 2.1. Objednání ubytování a souvisejících služeb lze učinit vyplněním a odesláním formuláře na webových stránkách ubytovatele,
nebo e–mailem na recepce@koupalištěkadaň.cz, nebo telefonicky na čísle +420774226912, avšak taková objednávka je považována za závaznou až po jejím následném písemném potvrzení ze strany hosta nebo uhrazením platby nebo zálohové platby přímo na recepci nebo na bankovní účet 123-4252230257/100
.

2.2. Objednávka musí obsahovat následující informace:

 • jméno a příjmení hosta
 • termín ubytování
 • kontaktní údaje klienta (telefonní číslo, adresu trvalého bydliště, e-mail)
 • způsob úhrady služeb
 • počet objednaných osob ve struktuře dospělé osoby x děti (u dětí věk).

2.3. Ubytovatel předběžné rezervace obvykle zpracovává do 24 hodin. Potvrzuje předběžné rezervace, zamítá předběžné rezervace, nebo navrhuje klientovi jiný termín.

2.4. Okamžikem potvrzení, se rezervace ubytování a služeb stává ubytovatelem garantovanou a ubytovatel zasílá klientovi e-mailové závazné potvrzení. Okamžikem doručení potvrzení rezervace klientovi se stává smlouva závaznou.

3. Platební podmínky, cena

3.1. Cenou ubytování se rozumí cena uvedená v rezervaci jako cena ubytování za příslušný pokoj a počet osob uvedených v rezervaci.

3.2. Ubytovatel není oprávněn po dobu platnosti rezervace jednostranně navýšit cenu ubytování s výjimkou případů:

 • dojde-li ke změně v rezervaci (změna pokoje či počtu osob)
 • dojde-li ke změně právní úpravy (změně sazeb daně z přidané hodnoty, poplatku za rekreační pobyt).

3.3. Cenu za ubytování lze uhradit následujícími způsoby:

 • při rezervaci přes webový portál dle podmínek webového portálu 
 • při telefonické rezervaci nebo prostřednictvím emailu je rezervace považována za závaznou po uhrazení 50 - 100% z ceny - dle domluvy/ školy a sportovní kluby 30-100% z ceny - dle domluvy/, na bankovní účet ubytovatele. Doplatek je pak hrazen nejpozději v den nástupu ubytování                
 • v hotovosti při registraci přímo na recepci      

3.4. Ubytovatel je oprávněn při nástupu klienta k ubytování, požadovat na klientovi složení zálohy ve výši 300 Kč za pokoj, pro případ ztráty klíčů od ubytovacího zařízení.

3.5. Provozovatel si vyhrazuje právo změn v cenách za ubytování, vpřípadě nutnosti i v ubytování samotném.

4. Storno podmínky

4.1. Stornem se vždy rozumí zrušení, odklad nebo úpravy potvrzené objednávky.

4.2. Výpověď i odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeny druhé straně. Smlouva je zrušena dnem, kdy písemná výpověď nebo odstoupení byly druhé straně doručeny.

4.3. V případě, že se klient v den nástupu na ubytování nedostaví k ubytování a/nebo nevyčerpá rezervovaný počet dnů ubytování či objednané služby bez zavinění ubytovatele, nemá klient nárok na jakoukoli finanční a/nebo jinou náhradu a ubytovateli vzniká nárok na uhrazení 100% celkové ceny ubytování a služeb uvedené v rezervaci.

 4.4. Výše stornopoplatků

 • 50% z ceny rezervace méně než 1 den před nástupem ubytování
 • 100% celkové ceny po termínu, kdy mělo dojít k ubytování (viz. bod 4.3.)

5. Práva a povinnosti klienta

5.1. Právo na poskytnutí objednaného a zaplaceného ubytování a služeb v rozsahu a za podmínek dle rezervace.

5.2. Právo kdykoli vypovědět smlouvu bez výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností ze strany ubytovatele.

5.3. Právo na reklamaci chybně nebo nekvalitně poskytnutého ubytování a jejich vyřízení v souladu s těmito VOP. Na tuto skutečnost musí host upozornit neprodleně, nejpozději však do ukončení ubytování.

5.4. Právo na ochranu osobních údajů a jiných dat týkajících se klienta a spolucestujících osob.

5.5. Při nástupu k ubytování je klient povinen na recepci předložit doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní průkaz, nebo povolení k pobytu) a pravdivě vyplnit registrační kartu k pobytu.

5.6. Klient má povinnost nahlásit ubytovateli případnou účast cizích státních příslušníků.

5.7. Klient má povinnost nahlásit ubytovateli změnu počtu osob užívajících pokoj a v případě souhlasu ubytovatele s touto změnou je zapsat na recepci a uhradit cenu ubytování dle platného ceníku.

5.8. Klient se seznámí s ubytovacím řádem ubytovatele a odpovídá za jeho dodržování.

6. Pojištění
V cenách služeb zprostředkovaných poskytovatelem není obsaženo pojištění a zákazníci využívají těchto služeb na vlastní odpovědnost.

7. Nakládání s osobními údaji

Ubytovatel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Více viz GDPR na webových stránkách https://www.koupalistekadan.cz.

     

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.9.2021 AKTUÁLNĚ

 DĚTSKÝ BAZÉN v provozu 

PROVOZNÍ DOBA
Letní provoz

Červen-Srpen

Pondělí   8.00 – 19.30 hodin  
Úterý       8.00 – 20.00 hodin  
Středa     8.00 – 19.30 hodin  
Čtvrtek    8.00 – 20.00 hodin  
Pátek       8.00 – 19.30 hodin  
Sobota    8.00 – 20.00 hodin  
Neděle     8.00 – 20.00 hodin  
   
Ranní kondiční plavání  

8.00 – 9.00 hodin 

 

Kondiční plavaní večerní

 

Po,St,Pá       19.30-20.30

 

Večerní vstup pro abonenty

 

Út, Čt, So, Ne      18.45-19.45

 


AKTUÁLNÍ OBSAZENOST

(zimní provoz - dráhy pro veřejnost)

Muži  Ženy
max. 49 osob muži max. 49 osob ženy

V obsazenosti nejsou započítané děti ze ZŠ, z Regeny, z Plaveckého oddílu a z Plaváčků.

Kontakt

Tepelné hospodářství Kadaň
+420 774 226 912

Oblíbené odkazy