Úvodní stránka » Návštěvní řád

Návštěvní řád Koupaliště Kadaň / zimní provoz
Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

Veškerá zařízení a vybavení areálu jsou určena výhradně pro návštěvníky využívající služeb, uvedených v nabídce dle ceníku. Jiným osobám se zdržovat v areálu, či na pozemku, náležícímu
k areálu, není bez předchozího souhlasu vedení povoleno.

Vstup do prostor a zařízení v areálu

 1. Denní rozvrh je zveřejněn na tabuli na recepci areálu. Na tomto místě jsou rovněž uveřejněna sdělení provozovatele určená k informaci veřejnosti.
 2. Vstup do všech prostor areálu krytého bazénu je dovolen pouze s platnou vstupenkou či poukazem předplatného (dobíjecí čip). Prodej vstupenek začíná okamžikem otevření a končí šedesát minut před uzavřením provozu. Předplatné vstupenky vyřizuje pracovnice pokladny. Ceny služeb jsou zveřejněny na ceníku „pokladny“.    Za ztracené nebo nepoužité vstupenky se náhrada neposkytuje.
 3. Pokladna má povinnost odmítnout vydání vstupenky v případě naplnění kapacity zařízení, nebo osobám, kterým podle tohoto plovárenského řádu není povolen přístup.
 4. Vstupem do areálu se každý návštěvník musí řídit ustanoveními tohoto plovárenského řádu a dále pokyny zaměstnanců.
 5. Provozovatel může vyčlenit hodiny pro sportovní či jiné obdobné akce. Za tímto účelem se může celý areál uzavřít. Veřejnost musí být vždy takové změně ve vztahu k pravidlům provozu informována. A to alespoň oznámením vyvěšeným na tabuli u vstupu.
 6. Děti do věku 1 roku nemají do bazénů přístup.
 7. Děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou.
 8. Dětem mladším 10 – ti let, je dovolen vstup do areálu bazénu pouze v doprovodu dospělé osoby.                                                                                                         

Vyloučení z návštěvy

 1. Do prostoru krytého bazénu nemají přístup a z používání zařízení jsou vyloučeny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob. Jsou to např. osoby postižené horečkou, kašlem, zánětem očních spojivek, osoby s nakažlivými nebo odpor vyvolávajícími chorobami, bacilonosiči střevních a jiných chorob, rodinní příslušníci osoby postižené nakažlivou chorobou, kterým byla stanovena povinnost karantény, osoby postižené chorobami provázenými výtokem, s kožními parazity a vyrážkami (vyjma nenakažlivé psoriózy), osoby s otevřenou ranou nebo s obvazem na těle apod.
 2. Do prostoru krytého bazénu nemají přístup osoby nečisté a ve znečištěném oděvu, zahmyzené, pod vlivem alkoholu a drog.
 3. Z prostoru zařízení krytého bazénu může být vykázán bez vrácení vstupného i ten návštěvník, který přes napomenutí, přestoupí ustanovení tohoto plovárenského řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků provozovatele. Podle povahy přestupku může provozovatel požádat o zakročení i orgány policie.
 4. Vstup do krytého bazénu může být odepřen také osobám, jejichž návštěva by důvodně mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.

Provozní pokyny pro návštěvníky

 1. Každý návštěvník je povinen bezpodmínečně dbát ustanovení tohoto plovárenského řádu, jakož i pokynů zaměstnanců provozovatele, kteří jsou odlišní jednotným oděvem a obuví a jsou odpovědni za vytvoření bezpečného a hygienicky nezávadného prostředí.
 2. Doba pobytu začíná i končí záznamem čipu v turniketu.Šedesát minut před koncem provozní doby je vstup do areálu pro nové návštěvníky uzavřen. Před koncem provozní doby musí návštěvníci opustit areál tak, aby jejich pobyt v zařízení skončil nejpozději v hodinu uvedenou na rozvrhu jako konec provozní doby.
 3. Správa krytého bazénu neodpovídá za případné ztráty nebo odcizené věci. Návštěvníci jsou povinni se převlékat pouze v prostorách k tomuto účelu určených, tj. v uzamykatelných skříňkách.
 4. Návštěvníci jsou povinni z hygienických důvodů před vstupem do bazénu použít dle potřeby WC a v prostorách sprch provést očistu celého těla mýdlem a vodou. Neuposlechnutí tohoto nařízení bude mít      za následek vyloučení z návštěvy krytého bazénu bez vrácení vstupného.
 5. Návštěvníci krytého bazénu používají své vlastní plavky, které musí být čisté a musí odpovídat zásadám slušnosti. Osoby ve spodním prádle, legínách, kraťasech či jiném oděvu než plavky, nebudou do vlastního bazénu vpuštěny. Neuposlechnutí tohoto nařízení bude mít za následek vyloučení z návštěvy krytého bazénu, bez vrácení vstupného.
 6. Pro přechod z šaten do bazénové haly je doporučeno použití čisté gumové omyvatelné obuvi, kterou si návštěvníci odloží ve vyhrazeném prostoru v bazénové hale.
 7. V plaveckém bazénu je zakázáno používat kožené míče všech velikostí, tenisové míčky, míč na vodní pólo, těžké gumové míče a hokejové kotouče, vč. jiných kožených předmětů.
 8. Návštěvníci se ve vlastním zájmu pohybují v celém prostoru areálu pomalu a dbají osobní bezpečnosti. Ohleduplností k ostatním návštěvníkům předcházejí vzniku úrazu.
 9. Hloubky vody v bazénu jsou označeny.
 10. V případě zaviněného znečištění nebo poškození kteréhokoliv prostoru areálu je návštěvník povinen tuto skutečnost nahlásit, popř. uhradit vzniklou škodu, přičemž se výše úhrady řídí určením provozovatele a je dána náklady na uvedení zařízení do původního stavu.
 11. Po poskytnutí první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti, zabezpečí obsluha bazénu lékařskou pomoc. Ošetřovna se nachází v místnosti plavčíka.
 12. Za případné poranění a úrazy, které si způsobí návštěvník vlastní neopatrností a neukázněností, provozovatel nenese odpovědnost.

Veřejnosti je zakázáno

 1. Zdržovat se v prostorách bez platného dokladu opravňujícího ke vstupu.
 2. Vstupovat do prostoru očistných sprch a do bazénů v obuvi.
 3. Vstupovat do prostorů, které nejsou určeny pro veřejnost.
 4. Používat šampóny ve skleněných obalech, holit se čepelkami, odhazovat jehly, špendlíky a jiné ostré předměty, které mohou způsobit poranění.
 5. Křičet, pískat, zpívat, provozovat reprodukovanou hudbu, chovat se hlučně v prostorách areálu krytého bazénu.
 6. Srážet druhé osoby do bazénu, vzájemně se potápět a úmyslně stříkat vodou na druhé osoby.
 7. Volat o pomoc bez vážné příčiny, svévolně používat záchranných pomůcek a vybavení místnosti První pomoci.
 8. Skákat do bazénu z obvodových stran.
 9. V hodinách určených pro plavání veřejnosti používat potápěčské výstroje, brýle, ploutve.
 10. Vstupovat do bazénu bez předchozí očisty celého těla mýdlem a teplou vodou, plivat do bazénů, vyplachovat si ústa a nos v bazénu, močit do bazénu, používat před koupáním mastných krémů, znečišťovat veškeré prostory v objektu.
 11. Používat vlastní elektrické spotřebiče s pohyblivými přívody elektrické energie.
 12. Vodit nebo přinášet do areálu jakákoliv zvířata.
 13. Vnášet do areálu látky hořlavé nebo jinak nebezpečné. Toto ustanovení se vztahuje i na sortiment potravinářského charakteru.
 14. Svévolně přemisťovat předměty, manipulovat i s jiným technickým zařízením.
 15. Kouřit ve vnitřních prostorách vstupní budovy.
 16. Rozdělávat otevřený oheň v areálu zařízení.
 17. V areálu čistého provozu krytého bazénu konzumovat jídla a nápoje (u bazénu).
 18. Vprostorách haly je zakázáno používat a odpalovat pyrotechniku

Závěrečná ustanovení

 1. Návštěvníci i zaměstnanci jsou povinni používat veškerá zařízení a vybavení v areálu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo odcizení.
 2. Opakované porušení tohoto plovárenského řádu může být stíháno jako přestupek nebo trestný čin.
 3. Tento plovárenský řád byl schválen orgány hygienického dozoru v Kadani, jako součást Provozního řádu krytého bazénu Koupaliště v Kadani.
 4. Stížnosti, přání a podněty týkající se zaměstnanců, provozu nebo stavu zařízení mají návštěvníci možnost zaznamenat do knihy přání a stížností, která je uložena v pokladně.Návštěvní řád Koupaliště Kadaň / letní provoz

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

I. Vstup do prostor areálu koupaliště

1. Tepelné hospodářství Kadaň,s.r.o., se sídlem Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň, IČ:26539774 jako provozovatel Koupaliště Kadaň vydává tento Návštěvní řád.

2. Provozní doba areálu koupaliště a ceny vstupného jsou zveřejněny na infopanelu před vstupem do areálu a na internetových stránkách Koupaliště Kadaň www.koupalistekadan.cz.

Provozní doba je stanovena - pondělí, středa, pátek od 9:00 do 19:30 hod., úterý, čtvrtek, sobota, neděle od 9:00 do 20:00 hod.kdy je otevřen celý areál koupaliště. Od 8:00 do 9:00 hod. je otevřen pouze 50 m bazén pro kondiční plavání. Pondělí, středa, pátek od 19:30 do 20:30 může být dle rozhodnutí provozovatele otevřen pouze 50 m bazén pro večerní kondiční plavání.

Základní vstupné:

-celodenní vstupenka (dle provozní doby)  60 Kč
-ranní kondiční plavání (8:00-9:00) 10 Kč
-večerní kondiční plavání (19:30 – 20:30) 20 Kč
-rodinné vstupné 4 (2 dospělí + 2 děti) 160 Kč
-rodinné vstupné 3 (2 dospělí + 1 dítě - 1 dospělý + 2 děti) 130 Kč
-rodinné vstupné 2 (1 dospělý + 1 dítě) 100 Kč
-důchodci  25 Kč
-ZTP zdarma

(doprovod osoby s průkazem ZTP má vstup zdarma pouze v případě, že je v průkazu ZTP nutný doprovod uveden)

 
-děti do 120 cm zdarma

Uvedené ceny zahrnují DPH.

Permanentní vstupenky:

-kondiční plavání/sezónní 300 Kč
-kondiční plavání/měsíční 200 Kč
-celodenní /sezónní  800 Kč
-celodenní/měsíční 400 Kč

Uvedené ceny zahrnují DPH.

Poskytované slevy:

-skupinové vstupné pro školy, dětské tábory, kroužky, sportovní oddíly a jiné dětské organizace           10 Kč/osoba

Tato sleva je časově ohraničena ve všedních dnech v průběhu školního roku od 9:00 do 14:00 hod., o prázdninách a víkendech od 9:00 do 14:00 hod. Mimo výše uvedeného časového rozmezí nejsou zlevněné vstupenky platné. Pro poskytnutí slevy musí být skupina organizována, mít svého vedoucího a doklad organizace. Platnou vstupenku musí mít i vedoucí bez ohledu na to zda sám plánuje využít bazény.

-vstupné pro jednotlivce-sportovce                                                                                                   10 Kč/osoba 

Tato sleva je časově od 9:00 do 14:00 hod. Mimo výše uvedeného časového rozmezí nejsou zlevněné vstupenky platné. Pro poskytnutí slevy musí sportovec předložit platný členský průkaz sportovního klubu.

3. Areál Koupaliště Kadaň je vymezen oplocením. Přilehlé provozovny minigolfu, autokempu ani restaurací nejsou součástí tohoto areálu. V provozní době koupaliště se souhlasem odpovědného pracovníka koupaliště mohou být s areálem propojeny.

4. Po areálu je dovoleno pohybovat se pouze v provozní době, s platnou vstupenkou, permanentkou či na jiný platný průkaz a s nasazeným identifikačním páskem na zápěstí. Prodej vstupenek začíná otevřením areálu a končí hodinu před uzavřením.

5. Každý návštěvník si ponechá vstupenku pro případnou kontrolu zaměstnanci koupaliště. Za ztracené nebo nepoužité vstupenky, permanentky a za permanentky s prošlou dobou platnosti se náhrada neposkytuje.

6. Dětem do deseti let je povolen vstup pouze v doprovodu dospělé osoby starší 18 let.

7. Děti do tří let mohou vstoupit do bazénů pouze s koupací plenou, které zabrání případného znečištění bazénů.

8. Pokladna má povinnost odmítnout vydání vstupenky při naplnění kapacity zařízení nebo osobám, kterým podle návštěvního řádu není povolen přístup.

II. Vyloučení z návštěvy koupaliště

1. Do prostoru areálu mají zakázán přístup všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoli nemocí ohrožující zdraví ostatních návštěvníků. Tj. osoby postižené horečkou, kašlem, zánětem očních spojivek, osoby s nakažlivými chorobami, bacilonosiči střevních a jiných chorob, rodinní příslušníci osoby postižené nakažlivou infekční chorobou, která není od rodiny izolována, osoby postižené chorobami provázené výtokem, osoby s kožními parazity a vyrážkami, obvazy na těle a rovněž osoby nečisté a v nečistém oděvu, zahmyzené.

2. Zákaz vstupu platí i pro osoby pod vlivem alkoholu nebo drog.

3. Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla prokazatelně narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejich chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.

4. Z prostoru areálu může být vykázán bez vrácení vstupného návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto Návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků areálu.

5. V krajním případě, podle povahy přestupku, může provozovatel areálu požádat o zakročení strážníky Městské policie Kadaň.

III. Provozní pokyny pro návštěvníky

1. Vstup do prostoru bazénů je z hygienických důvodů možný pouze brodítky bez obuvi a s povinností použít sprchy. Ve vnitřním prostoru okolo bazénů je zakázáno nosit obuv s výjimkou plastových/gumových přezůvek s volnou patou.

2. Návštěvníci bazénu používají vlastní plavky, které musí být čisté. Do bazénů je přísně zakázán vstup ve spodním prádle a šortkách. Převlékací kabinky nejsou rozděleny na pánské a dámské a jsou uzamykatelné zevnitř.

3. Provozovatel neručí za věci odložené v areálu koupaliště mimo úschovné boxy. V úschovných boxem nesmí být uloženy věci zvláštní hodnoty. Za věci zvláštní hodnoty neručí provozovatel ani, jsou-li uloženy v úschovných boxech.

4. Neplavci se smí koupat pouze v pro ně vyhrazených prostorech, plavčík má povinnost je do těchto prostor vykázat. Koupání neplavce v hluboké vodě je možné pouze za použití nadlehčovacích pomůcek a při doprovodu dospělé osoby, která přejímá odpovědnost za bezpečnost neplavce.

5. Hloubky vody v bazénech jsou zřetelně označeny:

dětské brouzdaliště 0,2 - 0,4 m
dětský bazén 0,5 - 0,6 m
skokanský bazén 1,1 - 3,6 m
plavecký bazén 1,2 - 1,7m

6. Skokanská zařízení mohou návštěvníci používat pouze se svolením a za přítomnosti plavčíka.

7. Návštěvníci jsou povinni chovat se šetrně k zařízení a vybavení areálu a šetřit vodou. Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.

8. Zjištěné závady na technickém vybavení areálu návštěvníci neprodleně oznámí zaměstnancům koupaliště.

9. Všichni návštěvníci musí dbát o co největší čistotu, neobtěžovat svým chováním ostatní návštěvníky a dbát o osobní bezpečnost.

10. V prostorách areálu s mokrým povrchem (okolí bazénu), umývárny, WC) se návštěvníci pohybují bez běhání a tak, aby zabránili uklouznutí.

11. Hodinu před koncem provozu je ukončen prodej na pokladně a je zamezeno vstupu do areálu. Návštěvníci musí opustit areál koupaliště do konce provozní doby, prostory bazénů je nutno opustit 15 minut před koncem provozní doby.

12. Před opuštěním areálu je návštěvník povinen vrátit zapůjčené vybavení. Za ztrátu nebo poškození zapůjčeného vybavení je návštěvník povinen zaplatit náhradu - záloha se nevrací. Při svévolném poškození jakéhokoli zařízení nebo znečištění prostoru bazénů a areálu koupaliště je návštěvník povinen zaplatit způsobenou škodu podle určení provozovatele koupaliště.

13. Děti do 10let a neplavci mohou do vody jen s dozorem starším 18-ti let.  

14. Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je třeba zavolat plavčíka, který v případě nutnosti zajistí lékařskou pomoc. O každém zranění bude proveden zápis. Místnost ošetřovny je zřetelně označena. Návštěvníci trpící epilepsií, či jinými zdravotními potížemi ohlásí toto ve vlastním zájmu plavčíkovi.

15. Každý návštěvník je povinen bezpodmínečně uposlechnout pokynů zaměstnanců areálu, kteří jsou osobně odpovědni za provoz a bezpečnost návštěvníků a dodržování tohoto Návštěvního řádu.

16. Při špatných povětrnostních podmínkách (vichřice, bouřka, apod.) je z bezpečnostních důvodů přísně zakázáno být v bazénech a pohybovat se v otevřených prostorách areálu koupaliště. Provozovatel si vyhrazuje právo v těchto případech uzavřít pro veřejnost celý areál bez náhrady vstupného.

IV. Pokyny pro uživatele tobogánu

1. Uživatelé jsou povinni dodržovat bezpečnostní pokyny pro provoz tobogánu, řídit se pokyny uvedenými na informačních tabulích, pokyny plavčíků a pracovníků areálu koupaliště.

2. Tobogán smějí používat osoby starší 6 let. Dětem mladším 6 let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

3. Osoby jezdí jednotlivě v intervalu, dle pokynů světelné signalizace, nebo plavčíka.

4. Na schodišti a na nástupní rampě postupují plynule za sebou. Jízda více osob za sebou a zastavování v korytě tobogánu je zakázána.

5. Na tobogánu se jezdí pouze vleže na zádech, nohama dopředu.

6. Během jízdy, vzhledem ke zpomalení, se zakazuje sedat.

7. Uživatelé tobogánu nesmí mít u sebe ani na sobě žádné ostré předměty (řetízky, hodinky, brýle a podobně).

8. Po dojetí musí neprodleně opustit dojezdový bazén. Ten neslouží ke koupání, ale pouze k dojezdu.

9. Tobogán lze použít pouze tehdy, proudí-li korytem voda a je-li přítomna obsluha tobogánu.

V. Pokyny pro uživatele skokanského zařízení

1. Uživatelé jsou povinni dodržovat bezpečnostní pokyny pro provoz skokanského zařízení, řídit se pokyny uvedenými na informačních tabulích, pokyny plavčíků a pracovníků areálu koupaliště.

2. Skokanské zařízení mohou používat pouze osoby starší 10 let.

3. Skoky jsou povoleny jen z konce pevné plošiny v jejím směru, a to pouze čelem ke hladině po nohách, nebo šipkou bez rozběhu.

4. Je zakázáno provádět salta.

5. Na skokanské věži v odrazové mohou být současně pouze 2 osoby.

6. Při použití skokanské věže je nutno vyčkat pokynu plavčíka k provedení skoku.

7. Po provedení skoku návštěvník neprodleně opustí prostor pod skokanským zařízením a následně bazén. Bazén slouží pouze pro skoky, nikoli k rekreačnímu plavání.

8. Pokud nebude dán pokyn plavčíka k možnosti užívání skokanského bazénu, není povoleno zdržovat se v těchto prostorách. V případě neuposlechnutí pokynů plavčíka platí ustanovení VII. bod 2.

VI. areálu je zakázáno

1. Zdržovat se v areálu koupaliště bez platné vstupenky a nasazeného identifikačního pásku.

2. Křičet, pískat, dělat zbytečný hluk, běhat v místech s nebezpečím zranění, vzájemně se potápět a srážet druhé osoby.

3. Vstupovat do bazénu mimo místa k tomu vyhrazená.

4. Ničit vybavení areálu, zeleň a plýtvat vodou.

5. Skákat do bazénu mimo místa k tomu vyhrazen a skákat do míst, kde se pohybují jiné osoby.

6. Používat potápěčskou výzbroj v hodinách vyhrazených pro koupání veřejnosti.

7. Chovat se způsobem odporujícím zásadám bezpečnosti a mravnosti.

8. Bezdůvodně volat o pomoc.

9. Vstupovat do prostor neurčených pro veřejnost a do částí areálu, kde je vyznačen zákaz vstupu z bezpečnostních důvodů.

10. Vstupovat do míst určených pro osoby jiného pohlaví s výjimkou dětí do 7 let a pedagogického doprovodu školních kolektivů žáků 1.stupně základních škol a dětí mateřských škol.

11. Vstupovat do bazénů bez předchozího umytí ve sprchách. Plivat na zem a do vody, močit do bazénu a na místech k tomu v areálu neurčených, odhazovat odpadky mimo odpadkové koše a jakkoli znečišťovat prostory areálu.

12. Používat soukromých vařičů a vnášet je do areálu.

13. Vstup se zvířaty do areálu.

14. Brát s sebou ostré předměty, skleněné a jiné věci, které se mohou rozbít a tím způsobit zranění. Svévolně přemísťovat zařízení a instalovaný nábytek.

15. Vstupovat do bazénu bez plavek, včetně dětí v dětském bazénu

16. Koupání dětí starších 6 let a dospělých osob v brouzdališti.

17. Koupání ve spodním prádle a šortkách.

18. Vstupovat do prostoru bazénů v obuvi, mimo plážové a zdržovat se u bazénů v oděvu.

19. Mytí prádla a mytí mýdlem mimo prostory k tomu vyhrazené.

20. Přinášet chemické látky, které mohou způsobit požár nebo ohrozit zdraví jiných osob.

21. Manipulovat s provozně technickým zařízením areálu koupaliště.

22. Používat kolečkové brusle, kola a koloběžky.

23. Odkládat jízdní kola mimo vyhrazený prostor-stojany.

24. Svévolně používat záchranných pomůcek a vybavení ošetřovny.

25. Kouření v celém areálu mimo prostor k tomu vyhrazený.

26. Vyžadovat od pracovníků areálu koupaliště služby odporující Návštěvnímu řádu nebo jejich pracovní náplni.

27. Neuposlechnutí pokynů zaměstnanců areálu koupaliště.

28. Při bouřce, vichřici a podobných povětrnostních podmínkách být v bazénech, pobývat v areálu.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů pracovníků areálu. V případě neuposlechnutí může být vykázán z areálu bez vrácení vstupného.

2. Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto Návštěvního řádu, nebere provozovatel areálu odpovědnost.

3. Tento Návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a zaměstnance areálu koupaliště Kadaň a nabývá platnosti dnem vyhlášení.

4. Přání a stížnosti týkající se provozu koupaliště a zaměstnanců zapisují návštěvníci do knihy přání a stížností, která je uložena v místnosti plavčíka. Jinak se mohou návštěvníci obracet se svými stížnostmi a přáními na vedení Tepelného hospodářství Kadaň, s.r.o., Chomutovská ulice 1254, Kadaň.

5. Za dodržování Návštěvního řádu dětmi ručí jejich rodiče nebo doprovod.

6. Provozovatel areálu může vyčlenit část areálu pro případné jiné akce.

Dodržováním Návštěvního řádu přispějete ke klidné relaxaci své i ostatních návštěvníků

Děkujeme, že dodržujete Návštěvní řád.

Přejeme příjemný pobyt.

V Kadani, dne 8.4.2019

                                                                                                                     Dušan Kučera

                                                                                               jednatel Tepelného hospodářství Kadaň, s.r.o.


Aktuální obsazenost bazénu
            pro zimní provoz

Muži Ženy
max. 49 osob muži max. 49 osob ženy

              Teplota
voda 24 °C  -  vzduch 28 °C

        Provozní doba

Pondělí   9.15 – 19.00 hodin
Úterý       9.15 – 19.00 hodin
Středa     9.15 – 19.00 hodin
Čtvrtek    9.15 – 19.00 hodin
Pátek       9.15 – 19.00 hodin
Sobota    9.15 – 19.00 hodin
Neděle     9.15 – 19.00 hodin
 
Ranní kondiční plavání
8.00 – 9.00 hodin 

 

Kontakt

Tepelné hospodářství Kadaň
+420 774 226 912

Oblíbené odkazy