Úvodní stránka » Návštěvní řád

Návštěvní řád Koupaliště Kadaň / zimní provoz
Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

Veškerá zařízení a vybavení areálu jsou určena výhradně pro návštěvníky využívající služeb, uvedených v nabídce dle ceníku. Jiným osobám se zdržovat v areálu, či na pozemku, náležícímu
k areálu, není bez předchozího souhlasu vedení povoleno.

Vstup do prostor a zařízení v areálu

 1. Denní rozvrh je zveřejněn na tabuli na recepci areálu. Na tomto místě jsou rovněž uveřejněna sdělení provozovatele určená k informaci veřejnosti.
 2. Vstup do všech prostor areálu krytého bazénu je dovolen pouze s platnou vstupenkou či poukazem předplatného (dobíjecí čip). Prodej vstupenek začíná okamžikem otevření a končí šedesát minut před uzavřením provozu. Předplatné vstupenky vyřizuje pracovnice pokladny. Ceny služeb jsou zveřejněny na ceníku „pokladny“.    Za ztracené nebo nepoužité vstupenky se náhrada neposkytuje.
 3. Pokladna má povinnost odmítnout vydání vstupenky v případě naplnění kapacity zařízení, nebo osobám, kterým podle tohoto plovárenského řádu není povolen přístup.
 4. Vstupem do areálu se každý návštěvník musí řídit ustanoveními tohoto plovárenského řádu a dále pokyny zaměstnanců.
 5. Provozovatel může vyčlenit hodiny pro sportovní či jiné obdobné akce. Za tímto účelem se může celý areál uzavřít. Veřejnost musí být vždy takové změně ve vztahu k pravidlům provozu informována. A to alespoň oznámením vyvěšeným na tabuli u vstupu.
 6. Děti do věku 1 roku nemají do bazénů přístup.
 7. Děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou.
 8. Dětem mladším 10 – ti let, je dovolen vstup do areálu bazénu pouze v doprovodu dospělé osoby.                                                                                                         

Vyloučení z návštěvy

 1. Do prostoru krytého bazénu nemají přístup a z používání zařízení jsou vyloučeny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob. Jsou to např. osoby postižené horečkou, kašlem, zánětem očních spojivek, osoby s nakažlivými nebo odpor vyvolávajícími chorobami, bacilonosiči střevních a jiných chorob, rodinní příslušníci osoby postižené nakažlivou chorobou, kterým byla stanovena povinnost karantény, osoby postižené chorobami provázenými výtokem, s kožními parazity a vyrážkami (vyjma nenakažlivé psoriózy), osoby s otevřenou ranou nebo s obvazem na těle apod.
 2. Do prostoru krytého bazénu nemají přístup osoby nečisté a ve znečištěném oděvu, zahmyzené, pod vlivem alkoholu a drog.
 3. Z prostoru zařízení krytého bazénu může být vykázán bez vrácení vstupného i ten návštěvník, který přes napomenutí, přestoupí ustanovení tohoto plovárenského řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků provozovatele. Podle povahy přestupku může provozovatel požádat o zakročení i orgány policie.
 4. Vstup do krytého bazénu může být odepřen také osobám, jejichž návštěva by důvodně mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.

Provozní pokyny pro návštěvníky

 1. Každý návštěvník je povinen bezpodmínečně dbát ustanovení tohoto plovárenského řádu, jakož i pokynů zaměstnanců provozovatele, kteří jsou odlišní jednotným oděvem a obuví a jsou odpovědni za vytvoření bezpečného a hygienicky nezávadného prostředí.
 2. Doba pobytu začíná i končí záznamem čipu v turniketu.Šedesát minut před koncem provozní doby je vstup do areálu pro nové návštěvníky uzavřen. Před koncem provozní doby musí návštěvníci opustit areál tak, aby jejich pobyt v zařízení skončil nejpozději v hodinu uvedenou na rozvrhu jako konec provozní doby.
 3. Správa krytého bazénu neodpovídá za případné ztráty nebo odcizené věci. Návštěvníci jsou povinni se převlékat pouze v prostorách k tomuto účelu určených, tj. v uzamykatelných skříňkách.
 4. Návštěvníci jsou povinni z hygienických důvodů před vstupem do bazénu použít dle potřeby WC a v prostorách sprch provést očistu celého těla mýdlem a vodou. Neuposlechnutí tohoto nařízení bude mít      za následek vyloučení z návštěvy krytého bazénu bez vrácení vstupného.
 5. Návštěvníci krytého bazénu používají své vlastní plavky, které musí být čisté a musí odpovídat zásadám slušnosti. Osoby ve spodním prádle, legínách, kraťasech či jiném oděvu než plavky, nebudou do vlastního bazénu vpuštěny. Neuposlechnutí tohoto nařízení bude mít za následek vyloučení z návštěvy krytého bazénu, bez vrácení vstupného.
 6. Pro přechod z šaten do bazénové haly je doporučeno použití čisté gumové omyvatelné obuvi, kterou si návštěvníci odloží ve vyhrazeném prostoru v bazénové hale.
 7. V plaveckém bazénu je zakázáno používat kožené míče všech velikostí, tenisové míčky, míč na vodní pólo, těžké gumové míče a hokejové kotouče, vč. jiných kožených předmětů.
 8. Návštěvníci se ve vlastním zájmu pohybují v celém prostoru areálu pomalu a dbají osobní bezpečnosti. Ohleduplností k ostatním návštěvníkům předcházejí vzniku úrazu.
 9. Hloubky vody v bazénu jsou označeny.
 10. V případě zaviněného znečištění nebo poškození kteréhokoliv prostoru areálu je návštěvník povinen tuto skutečnost nahlásit, popř. uhradit vzniklou škodu, přičemž se výše úhrady řídí určením provozovatele a je dána náklady na uvedení zařízení do původního stavu.
 11. Po poskytnutí první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti, zabezpečí obsluha bazénu lékařskou pomoc. Ošetřovna se nachází v místnosti plavčíka.
 12. Za případné poranění a úrazy, které si způsobí návštěvník vlastní neopatrností a neukázněností, provozovatel nenese odpovědnost.

Veřejnosti je zakázáno

 1. Zdržovat se v prostorách bez platného dokladu opravňujícího ke vstupu.
 2. Vstupovat do prostoru očistných sprch a do bazénů v obuvi.
 3. Vstupovat do prostorů, které nejsou určeny pro veřejnost.
 4. Používat šampóny ve skleněných obalech, holit se čepelkami, odhazovat jehly, špendlíky a jiné ostré předměty, které mohou způsobit poranění.
 5. Křičet, pískat, zpívat, provozovat reprodukovanou hudbu, chovat se hlučně v prostorách areálu krytého bazénu.
 6. Srážet druhé osoby do bazénu, vzájemně se potápět a úmyslně stříkat vodou na druhé osoby.
 7. Volat o pomoc bez vážné příčiny, svévolně používat záchranných pomůcek a vybavení místnosti První pomoci.
 8. Skákat do bazénu z obvodových stran.
 9. V hodinách určených pro plavání veřejnosti používat potápěčské výstroje, brýle, ploutve.
 10. Vstupovat do bazénu bez předchozí očisty celého těla mýdlem a teplou vodou, plivat do bazénů, vyplachovat si ústa a nos v bazénu, močit do bazénu, používat před koupáním mastných krémů, znečišťovat veškeré prostory v objektu.
 11. Používat vlastní elektrické spotřebiče s pohyblivými přívody elektrické energie.
 12. Vodit nebo přinášet do areálu jakákoliv zvířata.
 13. Vnášet do areálu látky hořlavé nebo jinak nebezpečné. Toto ustanovení se vztahuje i na sortiment potravinářského charakteru.
 14. Svévolně přemisťovat předměty, manipulovat i s jiným technickým zařízením.
 15. Kouřit ve vnitřních prostorách vstupní budovy.
 16. Rozdělávat otevřený oheň v areálu zařízení.
 17. V areálu čistého provozu krytého bazénu konzumovat jídla a nápoje (u bazénu).
 18. Vprostorách haly je zakázáno používat a odpalovat pyrotechniku

Závěrečná ustanovení

 1. Návštěvníci i zaměstnanci jsou povinni používat veškerá zařízení a vybavení v areálu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo odcizení.
 2. Opakované porušení tohoto plovárenského řádu může být stíháno jako přestupek nebo trestný čin.
 3. Tento plovárenský řád byl schválen orgány hygienického dozoru v Kadani, jako součást Provozního řádu krytého bazénu Koupaliště v Kadani.
 4. Stížnosti, přání a podněty týkající se zaměstnanců, provozu nebo stavu zařízení mají návštěvníci možnost zaznamenat do knihy přání a stížností, která je uložena v pokladně.
 5.  Za dodržování Návštěvního řádu dětmi ručí jejich rodiče nebo doprovod.
 6. Provozovatel areálu může vyčlenit část areálu pro případné jiné akce.

Dodržováním Návštěvního řádu přispějete ke klidné relaxaci své i ostatních návštěvníků

Děkujeme, že dodržujete Návštěvní řád.

Přejeme příjemný pobyt.

V Kadani, dne 1. 9. 2021

                                                                                                                     Dušan Kučera

                                                                                               jednatel Tepelného hospodářství Kadaň, s.r.o.    AKTUÁLNĚ

uzavření zimního provozu

          19. 5. 2024

PROVOZNÍ DOBA
v Plavecké hale (zimní provoz)

Pondělí    8.00 – 19.00 hodin
Úterý        8.00 – 19.00 hodin
Středa      8.00 – 19.00 hodin
Čtvrtek     8.00 – 19.00 hodin
Pátek        8.00 – 19.00 hodin
Sobota     8.00 – 19.00 hodin
Neděle     8.00 – 19.00 hodin
 
Ranní kondiční plavání
8.00 – 9.00 hodin 


AKTUÁLNÍ OBSAZENOST

(zimní provoz - dráhy pro veřejnost)

Muži  Ženy
max. 49 osob muži max. 49 osob ženy

V obsazenosti nejsou započítané děti ze ZŠ, z Regeny, z Plaveckého oddílu a z Plaváčků.

Kontakt

Tepelné hospodářství Kadaň
+420 774 226 912

Oblíbené odkazy